Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect de hotărârePrivind : aprobarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20212021/04/09
Proiect de hotărârePrivind: aprobarea completarii denumirii unor compartimente si infiintarea uor noi compartimente, infiintarea unor functii publice, precum si desfiintarea unor functii contractuale, in aparatul de specialitate al primarului la nivelul localitatii Ulmu, judet Braila.2021/04/09
Proiect de hotărârePrivind: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Ulmu2021/04/09
Proiect de hotărârepentru : aprobarea Actului Aditional nr.24 – privind modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale – Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale – Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale – Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – in …2021/02/19
Proiect de hotărârepentru : modificarea Hotararii nr.5 din 16 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Ulmu privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Ulmu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente2021/02/19
Proiect de hotărârepentru : modificarea Hotararii nr.4 din 16 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Ulmu privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 20202021/02/19
Proiect de hotărârepentru : modificarea Hotararii nr.2 din 16 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Ulmu privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 …2021/02/19
Proiect de hotărârePrivind aprobarea Programului de intretinere a drumurilor de interes local pe anul 20212021/02/19
Proiect de hotărârepentru : modificarea Hotararii nr.1 din 16 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Ulmu privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului – pentru UAT Comuna Ulmu2021/02/19
Proiect de hotărârePrivind: aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 20212021/02/19
Proiect de hotărârePrivind: modificarea Hotararii nr. 23 din 21 mai 2019 a Consiliului Local Ulmu privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a devizului general si indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei precum si implementarea proiectului: „AMENAJARE TEREN DE JOC MULTIFUNCTIONAL ÎN LOCALITATEA ULMU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”2021/02/19
Proiect de hotărârePrivind: aprobarea proiectului de retea scolara la nivelul Comunei Ulmu, judet Braila pentru anul scolar 2021-2022.2021/02/19
Proiect de hotărârePrivind : aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta de asistenta si/sau de reprezentare a institutiei primarului comunei Ulmu si a Consiliului Local Ulmu, judet Braila2021/02/19
Proiect de hotărârePrivind : incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Paraschiv Dinu2021/02/19
Proiect de hotărârePrivind: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Ulmu2021/02/19
Proiect de hotărârePrivind: aprobarea Raportului de Evaluare, pentru terenuri, cladiri, constructii speciale si bunuri mobile apartinand domeniului public si domeniului privat al U.A.T. Ulmu, judetul Braila,2020/12/09
Proiect de hotărârePrivind: neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Ulmu, judet Braila2020/12/09
Proiect de hotărârePrivind: infiintarea sistemului inteligent de distributie gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, judetul Braila2020/12/09
Proiect de hotărârePrivind: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20212020/12/09
Proiect de hotărârePrivind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20202020/12/09
Proiect de hotărârePrivind : acordarea unui mandat special Primarului Comunei Ulmu, in calitate de reprezentant legal al Comunei Ulmu, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”2020/10/27
Proiect de hotărârePrivind : desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – UAT Comuna ULMU, prin Consiliul Local al Comunei ULMU, in Adunarea Generala a ADI ”ECO DUNAREA” Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari2020/10/27
Proiect de hotărârePrivind : desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Ulmu, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari2020/10/27
Proiect de hotărârePrivind: alegerea comisiilor Consiliului Local Ulmu pe domenii de specialitate2020/10/27
Proiect de hotărârePrivind: alegerea viceprimarului.2020/10/27
Proiect de hotărârePrivind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20202020/10/14
Proiect de hotărârePrivind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati/revizuiti precum si diminuarea cofinantării investitiei:„REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG 114/2018 si a Instructiunii ANAP nr. 1/ 2019 in sensul mentinerii valorii cheltuielilor indirecte si profitului la valorile ofertate initial2020/10/14
Proiect de hotărârePrivind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20202020/09/18
Proiect de hotărârePrivind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20202020/09/04
Proiect de hotărârePrivind: modificarii prevederilor HCL Ulmu nr. 21/10.07.2020 în ceea ce priveste repartizarea cofinantării precum si a plătilor aferente implementării investitiei: „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA ULMU2020/08/11
Proiect de hotărârePrivind: aprobarea suportarii de la bugetul local a valorii lucrarilor de refacere a structurii rutiere aferente Proiectului de investitii: „Reabilitare Si Modernizare Retea Drumuri Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila” care va fi afectata ulterior, de executia lucrarilor prevazute in cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Braila in perioada 2014-20202020/07/27
Proiect de hotărârePrivind: aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: „Reabilitare si Modernizare Retea Drumuri Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila”;2020/07/03
Proiect de hotărârePrivind: revocarea Hotararii Consiliului Local Ulmu nr. 18 din 29 mai 2020 privind aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: „Reabilitare Si Modernizare Retea Drumuri Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila”;2020/07/03
Proiect de hotărârePrivind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20202020/07/03
Proiect de hotărârePrivind: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), a devizului general precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA ULMU”2020/07/03
Proiect de hotărârePrivind : acordarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit, asupra unor drumuri locale din extravilanul localitatii, in favoarea O.U.A.I Ulmu, in scopul realizarii investitiei „Modernizare sistem de irigatii O.U.A.I Ulmu, Plot 97” in extravilanul Comunei Ulmu, Judet Braila2020/07/03
Proiect de hotărârePrivind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Ulmu, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat2020/07/03
Proiect de hotărârePrivind: aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: „Reabilitare si Modernizare Retea Drumuri Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila”;2020/05/22
Proiect de hotărârePrivind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20202020/05/22
Proiect de hotărârePrivind : aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Ulmu a unui imobil-teren în suprafată de 160.000 mp. situat in extravilanul satului Ulmu in Tarlaua 21, Parcela 138, identificat cu numarul cadastral 771312020/05/22
Proiect de hotărârePrivind : aprobarea aprobarea implementarii Proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combatere a saraciei si a excluziunii sociale, cod SMIS 126924” la nivelul localitatii Ulmu, judet Braila2020/05/22
Proiect de hotărârePrivind: aprobarea modificarii structurii functiilor publice, transformarea unor functii publice si contractuale, precum si desfiintarea unor functi icontractuale din aparatul de specialitate al primarului la nivelul localitatii Ulmu, judet Braila 2020/05/22
Proiect de hotărârePrivind : stabilirea spatiilor destinate depozitarii temporare a deseurilor inerte, la nivelul fiecarei localitati din cadrul comunei Ulmu, provenite din activitatile de constructii si demolari;2020/04/16
Proiect de hotărârePrivind : aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta in anul 2020, la comuna Ulmu, Judet Braila;2020/04/16
Proiect de hotărârePrivind: aprobarea Planului privind analiza si acoperire a riscurilor in comuna ULMU pe anul 2020;2020/04/16
Proiect de hotărârePrivind aprobarea Programului de intretinere a drumurilor de interes local pe anul 2020;2020/04/16
Proiect de hotărârePrivind: aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 2020;2020/04/16
Proiect de hotărârePrivind : aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2019 in anul 20202020/04/16
Proiect de hotărârePrivind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20202020/04/16
Proiect de hotărârePrivind : rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2020 si a validarii Dispozitiei nr. 109 din 31 martie 20202020/04/16
Proiect de hotărârePrivind : aprobarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2020;2020/02/14
Proiect de hotărârePrivind: aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Ulmu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente2020/02/14
Proiect de hotărârePrivind: aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020;2020/02/14
Proiect de hotărârePrivind : punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investitiilor, care se vor realiza in Comuna Ulmu2020/02/14
Proiect de hotărârePrivind: aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020.2020/02/14
Proiect de hotărârePrivind : aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului – pentru UAT Comuna Ulmu;2020/02/14

Comments are closed.