Acte normative

Toate actele din această pagină se regăsesc la adresa http://legislatie.just.ro/ 

Constituţia Romaniei, revizuită;

I. In domeniul administraţiei publice:

1. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată;

2. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Hotărarea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 673/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

6. Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romaniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 486/2003, privind procedura aprobării tacite;

11. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Hotărarea Guvernului nr. 404/2004 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului;

13. Hotărarea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie şi a centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală;

14. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2001 privind infiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Hotărarea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările ulterioare;

18. Hotărarea Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;

19. Hotărarea Guvernului nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor;

20. Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

21. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

22. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

23. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

24. Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

25. Hotărarea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema Romaniei, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema Romaniei, uzate sau care devin nefolosibile;

26. Hotărarea Guvernului nr. 1157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema Romaniei;

27. Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de către autorităţile şi instituţiile publice;

28. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

29. Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

30. Hotărarea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă in unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare.

II. In materie electorală:

1. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 375/2003 pentru organizarea şi desfăşurărarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei;

3. Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

III. In materia administrării domeniului public/privat:

1. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Hotărarea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

3. Hotărarea Guvernului nr. 1998/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a activităţilor/serviciilor publice de interes naţional sau local, aflate in administrarea zonelor libere;

4. Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere;

5. Hotărarea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

6. Ordinul M.A.I. nr. 163/2004 privind constatarea şi sancţionarea abaterilor de la reglementările emise in domeniul gospodăririi localităţilor urbane şi rurale;

7. Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002, modif., privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

8. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Hotărarea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

10. Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. In materia fondului funciar, a reconstituirii/constituirii dreptului de proprietate privată asura terenurilor şi acordării despăgubirilor persoanelor �ndreptăţite, deposedate de bunuri:

1. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Hotărarea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea in posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

6. Hotărarea Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

7. Legea nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural;

8. Legea nr. 9/1998, republicată in 2007, privind acordarea de compensaţii cetăţenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicării Tratatului dintre Romania şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940;

9. Hotărarea Guvernului nr. 753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicării Tratatului dintre Romania şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase in Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace intre Romania şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată in 2005(2), cu modificările şi completările ulterioare;

V. In materia acordării unor drepturi prevăzute de legi speciale:

1. Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Hotărarea Guvernului nr. 1.412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată;

4. Hotărarea Guvernului nr. 1178/2003 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război in afara serviciului ordonat;

5. Hotărarea Guvernului nr. 1217/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;

6. Ordonanţa de Urgenţă nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător in rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvarşite din motive politice persoanelor impotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de impotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat in Romania, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Decretul – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

VI. �n materia urbanismului, a autorizării executării lucrărilor de construcţii:

1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Hotărarea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

4. Legea nr. 35/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

VII. In domeniul raporturilor de dreptul muncii, a funcţiei publice:

1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Hotărarea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată;

3. Hotărarea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază in sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;

5. Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pană la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici in anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază in sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă;

8. Hotărarea Guvernului nr. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază intre limite;

9. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Hotărarea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Hotărarea Guvernului nr. 1344/2007 privind privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Hotărarea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.

Comments are closed.