Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 27/2024Privind: stabilirea salariilor de bază începând cu luna iunie 2024 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulmu2024/06/27
HCL 26/2024Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate (faza Proiect tehnic) si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii cu titlul „Reabilitare drum judetean DJ 203R, km 0+000 – km 35+530”;2024/06/04
HCL 25/2024Privind: însușirea inventarului bunurilor aparinând sistemul public de alimentare cu apă și aprobarea apartenentei la domeniul public al Comunei Ulmu a bunurilor de retur inventariate”2024/06/04
HCL 24/2024Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20242024/06/04
HCL 23/2024pentru: acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Brăila și reprezentantului de drept al Consiliului Local Comuna Ulmu în Adunarea Generală a A.D.I. “ECO DUNAREA” Brăila;2024/05/14
HCL 22/2024pentru: avizarea documentatiilor de atribuire necesare delegării gestiunii activitătilor de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare din judetul Brăila și salubrizare căi publice în Municipiul Brăila si acordarea unor mandate speciale pentru a vota in Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila;2024/05/14
HCL 21/2024Privind : aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a aferent proiectului de investitie: REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCALDIN COMUNA ULMU” pentru anul 20242024/05/14
HCL 20/2024Privind: aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare si documentatia de atribuire in vederea demararii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in comuna Ulmu, judetul Braila in cadrul proiectului „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu apartinatoare comunei Ulmu, judetul Braila”2024/05/14
HCL 19/2024Privind : indexarea impozitelor și taxele locale pentru anul fiscal 2025;2024/05/14
HCL 18/2024Privind : aprobarea constituirii comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in comuna Ulmu, judetul Braila, cadrul proiectului „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu apartinatoare comunei Ulmu, judetul Braila”;2024/04/19
HCL 17/2024Privind : aprobarea Principalilor indicatori tehnico-economici in vederea concesionarii serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in comuna Ulmu, judetul Braila in cadrul proiectului „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu apartinatoare comunei Ulmu, judetul Braila”;2024/04/19
HCL 16/2024Privind : aprobarea executarii Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare si a documentatiei de atribuire in vederea demararii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in comuna Ulmu, judetul Braila in cadrul proiectului „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu apartinatoare comunei Ulmu, judetul Braila2024/04/19
HCL 15/2024Privind : aprobarea concesionarii si a initierii procedurii de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in comuna Ulmu, judetul Braila in cadrul proiectului:„Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu apartinatoare comunei Ulmu, judetul Braila2024/04/19
HCL 14/2024Privind : aprobarea completarii Planului de achizitii aferent bugetului local al comunei Ulmu, judet Braila, pentru anul 2024 cu Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2024 aferent proiectului de investitii ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALA DIDACTICE SI ECHIPAMENTE A SCOLII ”GENERAL STAN POETAS”, ULMU, cod proiect F- PNRR- Dotari – 2023 -5406, finantat prin PNRR, C15 Educatie;2024/04/19
HCL 13/2024privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Ciresu, judetul Braila în calitate de lider și comuna Ulmu, judetul Braila, în calitate de parteneri pentru realizarea proiectului „Construirea unui centru de zi pentru persoane varstnice si furnizarea de servicii sociale de ingrijire la domiciliu in comuna Ciresu, judetul Braila” în cadrul PIDS 2021-2027, P06 Servicii de suport pentru persoane vârstnice, …2024/03/29
HCL 12/2024privind decontarea cheltuielilor de transport pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Ulmu, judetul Braila2024/03/29
HCL 11/2024privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta in anul 2024, la comuna Ulmu, Judet Braila2024/03/29
HCL 10/2024privind aprobarea înfiintarii Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân al comunei Ulmu, judetul Braila2024/03/29
HCL 9/2024privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale ”General Stan Poetas ”din comuna Ulmu ,jud. Braila,in cadrul Programului national ,,Masa sanatoasa”, de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat.2024/03/29
HCL 8/2024Privind: aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: „Reabilitarea Si Modernizare Drumuri de interes local in Comuna Ulmu, Judetul Braila”;2024/03/29
HCL 7/2024privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20242024/03/29
HCL 6/2024privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Ulmu2024/03/29
HCL 5/2024pentru: acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al comunei Ulmu de a vota în cadrul Adunării Generale a Asociatiei pentru aprobarea tarifelor și tarifelor distincte privind gestionarea deșeurilor aferente activitătilor desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale din cadrul Proiectului SMID în judetul Brăila si acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNĂREA Brăila de a aproba aceste …2024/02/12
HCL 4/2024Privind: modificarea articolului nr. 3 al Hotararii nr. 22 din 31 mai 2023 a Consiliului Local al Comunei Ulmu privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa, aprobarea apartenentei la domeniul public al Comuna Ulmu a Bunurilor de Retur inventariate , aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Ulmu a unor bunuri, in vederea scoaterii …2024/02/12
HCL 3/2024Privind : aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultantam de asistenta si/sau de reprezentare a institutiei primarului comunei Ulmu si a Consiliului Local Ulmu, judet Braila2024/02/12
HCL 2/2024Privind: aprobarea proiectului de retea școlară la nivelul Comunei Ulmu, judet Brăila pentru anul scolar 2024-2025.2024/02/12
HCL 1/2024Privind : aprobarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2024;2024/02/12
HCL 51/2023 Privind : aprobarea rectificarii bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2023 si a validarii Dispozitiei Primarului Comunei Ulmu nr. 418 din 20 decembrie 20232023/12/28
HCL 50/2023 pentru: acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al comunei Ulmu de a vota în cadrul Adunării Generale a Asociatiei pentru aprobarea tarifelor și tarifelor distincte privind gestionarea deșeurilor aferente activitătilor desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale din cadrul Proiectului SMID în judetul Brăila si acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNĂREA Brăila de a aproba aceste …2023/12/19
HCL 49/2023 Privind : prelungirea valabilitătii Planului Urbanistic General al comunei Ulmu, judetul Braila si a Regulamentului Local de Urbanism, pana la data aprobarii noului Plan Urbanistic General si a regulamentului Local de Urbanism aferent, dar nu mai mult de 31 decembrie 20262023/12/19
HCL 48/2023 Privind : aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general modificat/actualizat privind investitia: „RENOVAREA ENERGETICA A GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL DIN SATUL JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”;2023/12/19
HCL 47/2023 Privind : aprobarea proiectului ” Reabilitare drum judetean DJ 203R, km 0+000 – km 35+530”, a cheltuielilor legate de proiect, precum si a Acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia2023/12/19
HCL 46/2023 Privind : aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic) si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii cu titlul ” Reabilitare drum județean DJ 203R, km 0+000 – km 35+5302023/12/19
HCL 45/2023 Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20232023/12/14
HCL 44/2023 Privind : aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale ”General Stan Poetas” din comuna Ulmu ,jud. Braila,in cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat2023/11/23
HCL 43/2023 Privind: aprobarea modului de întocmire si tinere la zi a Registrului agricol pentru perioada 2020-2024, si pentru viitor, doar in format electronic la nivelul UAT Ulmu, judetul Braila2023/11/23
HCL 42/2023 Privind: aprobarea Planului de analiza si acoperire a Riscurilor la nivelul UAT Ulmu, judetul Braila2023/11/23
HCL 41/2023 Privind: aprobarea desfiintarii unor functii publice si contractuale, in aparatul de specialitate al primarului la nivelul localitatii Ulmu, judet Braila precum si aprobarea organigramei si a statului de functii la nivelul Primariei Comunei Ulmu, judet Braila.2023/11/23
HCL 40/2023 Privind : aprobarea completarii Programului anual de achizitii pe anul 2023 a comunei Ulmu, judet Braila2023/11/23
HCL 39/2023 Privind : stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024;2023/11/23
HCL 38/2023 Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20232023/11/23
HCL 37/2023 Privind: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Ulmu2023/11/23
HCL 36/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general modificat/actualizat aferent proiectului de investitie: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCALDIN SATELE ULMU SI JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDET BRAILA”2023/10/12
HCL 35/2023 Privind: aprobarea Regulamentului privind concesionarea, închirierea și vânzarea bunurilor apartinând domeniului privat al UAT Ulmu, judetul Braila2023/10/12
HCL 34/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general aferent proiectului de investitie: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA ULMU” pentru anul 20232023/08/28
HCL 33/2023 Privind: neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, in anii scolari 2023 – 2026, la nivelul comunei Ulmu, judet Braila2023/08/28
HCL 32/2023 Privind : aprobarea completarii Programului anual de achizitii pe anul 2023 a comunei Ulmu cu pozitia aferenta proiectului de investitii „Renovare energetica a Gradinitei cu program normal din satul Jugureanu, Comuna Ulmu”, finantat prin PNRR C10 Fond Local, precum si completarea cu o pozitie aferenta Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2023 al proiectului de investitii „Renovare energetica a Gradinitei cu program …2023/07/24
HCL 31/2023 Privind: aprobarea Statutului Comunei Ulmu, judetul Braila;2023/07/24
HCL 30/2023 Privind : aprobarea Regulamentului de organizare și functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ulmu, judetul Braila2023/07/24
HCL 29/2023 Privind: aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a Consiliului Local Ulmu, judetul Braila2023/07/24
HCL 28/2023 Privind: aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice referitoare la circulatia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Ulmu, judetul Braila;2023/07/24
HCL 27/2023 Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20232023/07/24
HCL 26/2023 pentru: avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, a nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate si acordarea unui mandat special Primarului Comunei Ulmu;2023/06/29
HCL 25/2023 pentru: avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei actualizate a acestuia2023/06/29
HCL 24/2023 Privind : aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti fazei DALI ai proiectului de investitie: „RENOVAREA ENERGETICA A GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL DIN SATUL JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”;2023/06/29
HCL 23/2023 Privind: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Ulmu2023/06/29
HCL 22/2023 Privind: insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa , aprobarea apartenentei la domeniul public al Comuna Ulmu a Bunurilor de Retur inventariate , aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Ulmu a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora2023/05/31
HCL 21/2023 Privind: aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: „Reabilitarea Si Modernizare Drumuri de interes local in Comuna Ulmu, Judetul Braila”2023/05/31
HCL 20/2023 Privind : aprobarea delegării dreptului de depunere a cererii de finanțare în vederea implementării și monitorizării proiectului „Microbuze electrice pentru un viitor sustenabil al învățământului din județul Brăila” – finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în România – linia de finanțare Investiția 10 – „Dezvoltarea rețelei de școli și achiziționarea de microbuze verzi”, către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila2023/05/31
HCL 19/2023Privind : indexarea impozitelor și taxele locale pentru anul fiscal 2024;2023/05/12
HCL 18/2023Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20232023/05/12
HCL 17/2023Privind: stabilirea salariilor de bază începând cu luna mai 2023 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulmu;2023/05/12
HCL 16/2023rivind : aprobarea mentinerii Comunei Ulmu, Judetul Braila la parteneriatul ”Asociatia Grupul de Actiune Locala Campia de Vest a Brailei”2023/05/12
HCL 15/2023Privind: aprobarea completarii anexei nr. 1 a Hotararii Consiliului Local Ulmu nr. 24 din 31.07.2017 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare, a functiilor si a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual – familia ocupatională ”Administratie” din cadrul Primăriei comunei Ulmu, judetul Braila precum si pentru stabilirea indemnizatiei consilierilor locali;, cu stabilirea coeficientilor pentru functiile contractuale de muncitor calificat si necalificat;2023/05/04
HCL 14/2023Privind: aprobarea desfiintarii unor compartimente, transformarea unor functii publice, si contractuale, in aparatul de specialitate al primarului la nivelul localitatii Ulmu, judet Braila2023/05/04
HCL 13/2023Privind : aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenta proiectului de investitie: „AMENAJARE PIATA ÎN LOCALITATEA ULMU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”;2023/05/04
HCL 12/2023Privind : aprobarea completarii Planului de achizitii aferent bugetului local al comunei Ulmu, judet Braila, pentru anul 2023 cu Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2023 aferent proiectului de investitii „Renovare energetica a Gradinitei cu program normal din satul Jugureanu, Comuna Ulmu”, finantat prin PNRR C10 Fond Local2023/05/04
HCL 11/2023pentru: acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Brăila și reprezentantului de drept al Consiliului Local Comuna Ulmu în Adunarea Generală a A.D.I. “ECO DUNAREA” Brăila2023/04/27
HCL 10/2023pentru: avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, a nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate si acordarea unui mandat special Primarului Comunei Ulmu;2023/04/27
HCL 9/2023pentru: avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei actualizate a acestuia2023/04/27
HCL 8/2023Privind: desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – UAT Comuna Ulmu, prin Consiliul local Ulmu in Adunarea Generala a Asociatiei „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila2023/04/27
HCL 7/2023Privind : aprobarea participarii la “Componenta C15: Educatie, prin Planul National de Redresare și Rezilientă”, a cererii de finantare si a anexelor aferente pentru proiectul DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”GENERAL STAN POETAS ” ULMU2023/03/16
HCL 6/2023Privind: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Ulmu2023/03/16
HCL 5/2023Privind : aprobarea unui protocol de colaborare-cadru, ce se va încheia între Ministerul Muncii și Solidaritătii Sociale si UAT Comuna Ulmu, judetul Braila, pentru colaborarea interinstitutională, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS SII MMSS”, cod MySmis 130963 / Regiunea Bucuresti Ilfov;2023/02/28
HCL 4/2023 Privind : aprobarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2023;2023/02/03
HCL 3/2023 Privind aprobarea Programului de intretinere a drumurilor de interes local pe anul 2023;2023/01/31
HCL 2/2023 Privind: aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 2023;2023/01/31
HCL 1/2023 Privind: aprobarea suportarii de la bugetul local a valorii lucrarilor de desfacere/refacere a tronsoanelor de strazi afectate,in situatia in care ,lucrarile de investitii realizate de UAT Comuna ULMU prin proiectul ”REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE ULMU SI JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRAILA” s-ar suprapune cu lucrarile de investitii incluse in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de …2023/01/31
HCL 42/2022 Privind: aprobarea proiectului de retea scolara la nivelul Comunei Ulmu, judet Braila pentru anul scolar 2023-2024.2022/12/29
HCL 41/2022 Privind : stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023;2022/12/29
HCL 40/2022 Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20222022/12/21
HCL 39/2022 Privind : avizarea documentelor necesare atribuirii ”Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, și după caz a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite …2022/12/14
HCL 38/2022 Privind : aprobarea predarii către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – ”Construire Sală de educatie fizica scolara, Str.1 Decembrie 1918, Nr.16 ,sat Ulmu, Cvartal 18, P766, comuna Ulmu, judetul Braila”2022/12/14
HCL 37/2022 Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20222022/12/14
HCL 36/2022 Privind: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Ulmu2022/12/14
HCL 35/2022 Privind : aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale ”General Stan Poetas ”din comuna Ulmu ,jud. Braila,in cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat2022/11/28
HCL 34/2022 Privind: aprobarea Actului Aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activitătii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judetul Brăila şi activitătii de măturat, spălat, stropit și întretinere căi publice în Municipiul Brăila numarul 360/07.06.2022, acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociatilor Actul aditional nr. 2/2022 la Contractul …2022/11/28
HCL 33/2022 Privind : aprobarea infiintarii Clubului Sportiv de drept public, Club Sportiv „Vointa” Ulmu;2022/11/28
HCL 32/2022 Privind : aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investitiei intitulate „Înfiintare și dotare centru comunitar integrat în comuna Ulmu, judetul Brăila”2022/11/28
HCL 31/2022 Privind : aprobarea actualizarii si completarii Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 20222022/11/28
HCL 30/2022 Privind : aprobarea modificarii denumirii unei investitii cuprinsa in lista obiectivelor de investitii pe anul 20222022/11/28
HCL 29/2022 Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20222022/11/28
HCL 28/2022 pentru: aprobarea Actului Aditional nr. 1/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judeţul Brăila şi activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în Municipiul Brăila numarul 360/07.06.2022 si acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al Unității Administrativ- Teritoriale Comuna Ulmu să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. “ECO DUNAREA” …2022/10/31
HCL 27/2022 Privind: aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Interventii (DALI), a devizului general actualizat precum si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei: „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE ULMU SI JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”2022/10/31
HCL 26/2022 Privind : aprobarea retragerii Unitatii Administratic teritoriale Comuna Ulmu, judet Braila din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”;2022/10/31
HCL 25/2022 Privind : aprobarea rectificarii bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2022 si a validarii Dispozitiei Primarului Comunei Ulmu nr. 244 din 30 septembrie 2022;2022/10/31
HCL 24/2022 Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20222022/09/16
HCL 23/2022 pentru: acordarea unui mandat special domnului Primar Banica Vasile, in calitate de reprezentant de drept al Unitatii Admnistrativ Teritoriale Comuna Ulmu, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, aprobarea Strategiei de Tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021 – 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice …2022/08/25
HCL 22/2022 pentru: aprobarea Actului Aditional nr.25 privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al Articolului 36 – Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit – din Capitolul 1 – Sistemul Financiar – Titlul II – Sistemul Financiar si Sistemul Contabil – din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de …2022/08/25
HCL 21/2022 Privind: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Ulmu2022/08/25
HCL 20/2022 Privind : aprobarea ajustarii pretului Contractului de achizitie publica, conform Ordonantei Guvernului nr. 15/2021, a obiectivului de investitii ”Consolidare si reabilitare pod in localitatea Jugureranu, Comuna Ulmu, Judetul Braila” si insusirea de catre Consiliul Local Ulmu a actului aditional nr. 6 la contractul de lucrari nr. 1681/25.04.2019,2022/07/28
HCL 19/2022 privind: aprobarea completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ulmu, cu investiţia realizată prin programul AFIR – SM 19.2, respectiv „Amenajare teren de joc multifunctional in localitatea Ulmu, comuna Ulmu, judeţ Brăila” din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ulmu,2022/07/28
HCL 18/2022 Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20222022/07/28
HCL 17/2022 Privind : aprobarea organizarii 􏰎Zilei comunei Ulmu􏰏, judet Braila,2022/07/01
HCL 16/2022 Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20222022/07/01
HCL 15/2022Privind : aprobarea depunerii proiectului “ Renovarea energetică a Grădiniței cu program normal din sat Jugureanu, comuna Ulmu”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia;2022/06/09
HCL 14/2022Privind: insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa , aprobarea apartenentei la domeniul public al Comuna Ulmu a Bunurilor de Retur inventariate , aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Ulmu a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora2022/05/27
HCL 13/2022Privind: aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: 􏰚Reabilitarea Si Modernizare Drumuri de interes local in Comuna Ulmu, Judetul Braila􏰛;2022/05/27
HCL 12/2022Privind : indexarea impozitelor s􏰔i taxele locale pentru anul fiscal 2023;2022/05/27
HCL 11/2022Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20222022/04/14
HCL 10/2022Privind aprobarea Cererii de finatare si a Devizului general estimativ a obiectivului de investitii „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE ULMU SI JUGUREANU APARTINATOARE COMUNEI ULMU,JUDET BRAILA” pentru infiintarea acestuia in cadrul Programului National de Investitii”ANGHEL SALIGNY”2022/04/14
HCL 9/2022Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Ulmu2022/04/14
HCL 8/2022Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala, organizat la nivelul comunei Ulmu, Judet Braila2022/02/25
HCL 7/2022Privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si/sau finantate din bugetul Consiliului Local al comunei Ulmu, judet Braila2022/02/25
HCL 6/2022Privind aprobarea Programului de intretinere a drumurilor de interes local pe anul 20222022/02/25
HCL 5/2022Privind: aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 20222022/02/25
HCL 4/2022Privind: aprobarea proiectului de retea scolara la nivelul Comunei Ulmu, judet Braila pentru anul scolar 2022-20232022/02/25
HCL 3/2022Privind: aprobarea insusirii inventarului care alcatuieste patrimoniul comunei Ulmu pe anul 20212022/02/25
HCL 2/2022privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general aferent proiectului de investitie: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA ULMU”2022/02/25
HCL 1/2022Privind : aprobarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2022;2022/02/25
HCL 36/2021Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20212021/12/23
HCL 35/2021privind: aprobarea corectarii detaliilor unor suprafete si lungimi de strazi aferente pozitiilor nr. 37 si nr. 38 din inventarul bunurilor care aparin domeniului public al comunei Ulmu2021/12/16
HCL 34/2021Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20212021/12/16
HCL 33/2021Privind: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20222021/11/26
HCL 32/2021Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20212021/11/26
HCL 31/2021Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul de investitii: Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, judetul Braila, precum si aprobarea depunerii Cererii de pentru acest proiect prin Programului ANGHEL SALIGNY2021/10/28
HCL 30/2021privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ aobiectivului de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE ULMU ȘI JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDEȚUL BRĂILA” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY”2021/10/28
HCL 29/2021Privind: aprobarea Strategiei locale de dezvoltare locala a comunei Ulmu, judet Braila pentru perioada 2021 20272021/10/28
HCL 28/2021Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20212021/10/28
HCL 27/2021prvind completarea Listei de Investistii aferenta bugetului local al comunei Ulmu, judet Braila, pentru anul 20212021/10/28
HCL 26/2021Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20212021/09/29
HCL 25/2021Privind: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Ulmu2021/09/29
HCL 24/2021privind: aprobarea corectarii detaliilor unor suprafete si lungimi de strazi aferente pozitiilor nr. 37 si nr. 38 din inventarul bunurilor care aparin domeniului public al comunei Ulmu2021/07/16
HCL 23/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat, a indicatorilor de performanța, a Studiului de oprtunitate, stabilirea formeni de gestiune, a Caietului de sarcini a serviciului de iluminat public și Contractul cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de intretinere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători din localitatea Ulmu, judet Braila;2021/07/16
HCL 22/2021Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20212021/07/16
HCL 21/2021Privind : aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati precum si a cresterii partii de cofinantare aferenta proiectului de investitie: AMENAJARE TEREN DE JOC MULTIFUNCTIONAL ÎN LOCALITATEA ;2021/06/22
HCL 20/2021Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20212021/06/22
HCL 19/2021completarea Listei de Investistii aferenta bugetului local al comunei Ulmu, judet Braila, pentru anul 2021;2021/06/22
HCL 18/2021Privind : aprobarea insusirii inventarului care alcatuieste patrimoniul comunei Ulmu pe anul 20202021/06/22
HCL 17/2021aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta in anul 2021, la comuna Ulmu, Judet Braila;2021/05/28
HCL 16/2021Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20212021/05/28
HCL 15/2021Privind : aprobarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20212021/04/16
HCL 14/2021Privind: aprobarea completarii denumirii unor compartimente si infiintarea uor noi compartimente, infiintarea unor functii publice, precum si desfiintarea unor functii contractuale, in aparatul de specialitate al primarului la nivelul localitatii Ulmu, judet Braila.2021/04/16
HCL 13/2021Privind: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Ulmu2021/04/16
HCL 12/2021pentru : aprobarea Actului Aditional nr.24 – privind modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale – Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale – Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale – Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – in …2021/02/26
HCL 11/2021pentru : modificarea Hotararii nr.5 din 16 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Ulmu privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Ulmu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente2021/02/26
HCL 10/2021pentru : modificarea Hotararii nr.4 din 16 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Ulmu privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 20202021/02/26
HCL 9/2021pentru : modificarea Hotararii nr.2 din 16 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Ulmu privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 …2021/02/26
HCL 8/2021pentru : modificarea Hotararii nr.1 din 16 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Ulmu privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului – pentru UAT Comuna Ulmu2021/02/26
HCL 7/2021Privind aprobarea Programului de intretinere a drumurilor de interes local pe anul 20212021/02/26
HCL 6/2021Privind: aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 20212021/02/26
HCL 5/2021Privind: modificarea Hotararii nr. 23 din 21 mai 2019 a Consiliului Local Ulmu privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a devizului general si indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei precum si implementarea proiectului: „AMENAJARE TEREN DE JOC MULTIFUNCTIONAL ÎN LOCALITATEA ULMU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”2021/02/26
HCL 4/2021Privind : aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta de asistenta si/sau de reprezentare a institutiei primarului comunei Ulmu si a Consiliului Local Ulmu, judet Braila2021/02/26
HCL 3/2021Privind: aprobarea proiectului de retea scolara la nivelul Comunei Ulmu, judet Braila pentru anul scolar 2021-2022.2021/02/26
HCL 2/2021Privind : incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Paraschiv Dinu2021/02/26
HCL 1/2021Privind: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Ulmu2021/02/26
HCL 41/2020Privind: aprobarea Raportului de Evaluare, pentru terenuri, cladiri, constructii speciale si bunuri mobile apartinand domeniului public si domeniului privat al U.A.T. Ulmu, judetul Braila,2020/12/15
HCL 40/2020Privind: neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Ulmu, judet Braila2020/12/15
HCL 39/2020Privind: infiintarea sistemului inteligent de distributie gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, judetul Braila2020/12/15
HCL 38/2020Privind: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20212020/12/15
HCL 37/2020Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20202020/12/15
HCL 36/2020Privind : acordarea unui mandat special Primarului Comunei Ulmu, in calitate de reprezentant legal al Comunei Ulmu, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”2020/11/02
HCL 35/2020Privind : desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – UAT Comuna ULMU, prin Consiliul Local al Comunei ULMU, in Adunarea Generala a ADI ”ECO DUNAREA” Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari2020/11/02
HCL 34/2020Privind : desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Ulmu, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari2020/11/02
HCL 33/2020Privind: alegerea comisiilor Consiliului Local Ulmu pe domenii de specialitate2020/11/02
HCL 32/2020Privind: alegerea viceprimarului2020/11/02
HCL 31/2020Privind: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local2020/11/02
HCL 30/2020Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20202020/10/20
HCL 29/2020Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati/revizuiti precum si diminuarea cofinantării investitiei:„REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG 114/2018 si a Instructiunii ANAP nr. 1/ 2019 in sensul mentinerii valorii cheltuielilor indirecte si profitului la valorile ofertate initial2020/10/20
HCL 28/2020Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20202020/09/24
HCL 27/2020Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20202020/09/11
HCL 26/2020Privind: modificarii prevederilor HCL Ulmu nr. 21/10.07.2020 în ceea ce priveste repartizarea cofinantării precum si a plătilor aferente implementării investitiei: „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA ULMU2020/08/17
HCL 25/2020Privind: aprobarea suportarii de la bugetul local a valorii lucrarilor de refacere a structurii rutiere aferente Proiectului de investitii: „Reabilitare Si Modernizare Retea Drumuri Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila” care va fi afectata ulterior, de executia lucrarilor prevazute in cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Braila in perioada 2014-20202020/07/31
HCL 24/2020Privind: aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: „Reabilitare si Modernizare Retea Drumuri Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila”;2020/07/10
HCL 23/2020Privind: revocarea Hotararii Consiliului Local Ulmu nr. 18 din 29 mai 2020 privind aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: „Reabilitare Si Modernizare Retea Drumuri Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila”;2020/07/10
HCL 22/2020Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20202020/07/10
HCL 21/2020Privind: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), a devizului general precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA ULMU”2020/07/10
HCL 20/2020Privind : acordarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit, asupra unor drumuri locale din extravilanul localitatii, in favoarea O.U.A.I Ulmu, in scopul realizarii investitiei „Modernizare sistem de irigatii O.U.A.I Ulmu, Plot 97” in extravilanul Comunei Ulmu, Judet Braila2020/07/10
HCL 19/2020Privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Ulmu, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat2020/07/10
HCL 18/2020Privind: aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: „Reabilitare si Modernizare Retea Drumuri Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila”;2020/05/29
HCL 17/2020Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20202020/05/29
HCL 16/2020Privind : aprobarea aprobarea implementarii Proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combatere a saraciei si a excluziunii sociale, cod SMIS 126924” la nivelul localitatii Ulmu, judet Braila2020/05/29
HCL 15/2020Privind: aprobarea modificarii structurii functiilor publice, transformarea unor functii publice si contractuale, precum si desfiintarea unor functii contractuale din aparatul de specialitate al primarului la nivelul localitatii Ulmu, judet Braila.2020/05/29
HCL 14/2020Privind : stabilirea spatiilor destinate depozitarii temporare a deseurilor inerte, la nivelul fiecarei localitati din cadrul comunei Ulmu, provenite din activitatile de constructii si demolari;2020/04/23
HCL 13/2020Privind : aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta in anul 2020, la comuna Ulmu, Judet Braila;2020/04/23
HCL 12/2020Privind: aprobarea Planului privind analiza si acoperire a riscurilor in comuna ULMU pe anul 2020;2020/04/23
HCL 11/2020Privind aprobarea Programului de intretinere a drumurilor de interes local pe anul 2020;2020/04/23
HCL 10/2020Privind: aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 2020;2020/04/23
HCL 9/2020Privind : aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2019 in anul 20202020/04/23
HCL 8/2020Privind : aprobarea rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20202020/04/23
HCL 7/2020Privind : rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2020 si a validarii Dispozitiei nr. 109 din 31 martie 2020;2020/04/23
HCL 6/2020privind aprobarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20202020/02/20
HCL 5/2020privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre UAT comune Ulmu, in calitate de beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de fezabilitate cu anexele aferente2020/02/16
HCL 4/2020privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiu de Fezabilitate  pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-20202020/02/16
HCL 3/2020privind punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020, a terenurilor din domeniul public aferente investitiilor, care se vor realiza in comuna Ulmu2020/02/16
HCL 2/2020privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si a Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata care se vor realiza prin Proiectul Regional  de Dezvoltare  a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014-20102020/02/16
HCL 1/2020privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020 si a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului – pentru UAT comune Ulmu2020/02/16
HCL 42/2019privind aprobarea proiectului de retea scolara la nivelul comunei  Ulmu, jud. Braila pentru anul scolar 2020-20212019/12/20
HCL 41/2019privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect proiectul de investitii „Concesionarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in localitatile Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, jud. Braila”2019/12/20
HCL 40/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii „Concesionarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in localitatile Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, jud. Braila”2019/12/20
HCL 39/2019privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20192019/12/20
HCL 38/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare precum si oraganigrama SVSU Ulmu, jud. Braila2019/12/11
HCL 37/2019privind avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Judetul Braila si activitati de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in jud. Braila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de …2019/12/11
HCL 36/2019privind asocierea comunei Ulmu, jud. Braila, prin Consiliul local Ulmu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila GAZ” si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei2019/12/11
HCL 35/2019privind transmiterea fara plata a dreptului de propietate asupra autoturismului Dacia Logan avand numarul de inmatriculare BR-03-ULM, catre Serviciul public de asistenta sociala din cadrul Consiliului local al comunei Ulmu, jud. Braila2019/12/11
HCL 34/2019privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20202019/12/11
HCL 33/2019privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20192019/12/11
HCL 32/2019privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Ulmu, jud. Braila, conform prevederilor Ordinului nr. 75 din 28 iunie 20192019/10/22
HCL 31/2019privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al UAT comuna Ulmu, jud. Braila si a incheierii acestuia cu SC Greenpoint Management SA, in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor2019/10/22
HCL 30/2019privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari nerambursabile interne in valoare de 7.176 mii lei2019/10/22
HCL 29/2019privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20192019/10/22
HCL 28/2019privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20192019/08/26
HCL 27/2019privind implementarea proiectului „Doi kilometrii sant betonat si trotuare, str. Liviu Rebreanu, com. Ulmu, jud. Braila” prin PNDL si aprobarea valorii totale a investitiei2019/08/26
HCL 26/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati – rest de executat, aferenti proiectului de investitie „Realizare parc in localitatea Ulmu, comuna Ulmu, jud. Braila”2019/07/05
HCL 25/2019privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare locala a comunei Ulmu, jud. Braila pentru perioada 2014-20202019/07/05
HCL 24/2019privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20192019/07/05
HCL 23/2019privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general si indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei precum si implementarea proiectului „Amenajare teren de joc multifunctional in loc. Ulmu, com. Ulmu, jud. Braila”2019/05/21
HCL 22/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati precum si mentinerea cofinantarii investitiei „REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE IN COMUNA ULMU, JUD. BRAILA” ca urmare a prevederilor OUG 114/2018 incepand cu 01.01.2019 si a instructiunii ANAP nr.1/20192019/05/21
HCL 21/2019privind avizarea documentelor necesare desemnarii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de concesiune „Delegarea gestiunii serviciului de transport deseuri menajere de la puncte de colectare din jud. Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”, mandatarea Primarului pentru a vota documentatia si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului2019/04/22
HCL 20/2019privind avizarea Propunerii de modificare si completare la – Partea comuna – a Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotararea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei2019/04/22
HCL 19/2019privind aprobarea Actului Aditional nr. 16 – avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea comuna –  din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 670 din 10.09.2009 – Modificat si completat Iulie 20182019/04/22
HCL 18/2019privind avizarea modificarii si a formei actualizate, a unor Anexe la Caietele de Sarcini ale activitatii de captare a apei brute, de transport a apei brute, de tratare a apei brute, de inmagazinare a apei potabile si de distributie a apei potabile in Aria Delegata – UAT comuna Ulmu2019/04/22
HCL 17/2019privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta in anul 2019, la comuna Ulmu, jud. Braila2019/04/22
HCL 16/2019privind aprobarea Planului privind analiza si acoperire a riscurilor in comuna Ulmu pe anul 20192019/04/22
HCL 15/2019privind aprobarea Programului de intretinere a drumurilor de interes local pe anul 20192019/04/22
HCL 14/2019privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2022, a Planului local de actiune in domeniul serviciilor sociale, precum si Procedura de identificare a situatiilor de risc de separare a copiilor de parinti si a monitorizarii situatiei familiilor cu copii in situatii de rist si a copiilor separati de parinti la nivelul comunei Ulmu2019/04/22
HCL 13/2019privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 20192019/04/22
HCL 12/2019privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare de invatamant in UAT Ulmu, jud. Braila pentru anul scolar 2019-20202019/04/22
HCL 11/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „REALIZARE RETEA GAZE NATURALE IN COMUNA ULMU, JUD. BRAILA”2019/04/22
HCL 10/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobarea actualizarii cofinantarii investitiei „REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE IN COMUNA ULMU, JUD. BRAILA” ca urmare a prevederilor OUG 114/2018 incepand cu 01.01.20192019/04/22
HCL 9/2019privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ulmu, prin transformarea unui post de functie publica de executie vacant de Referent, clasa III, grad profesional  superior in Inspector, Clasa I, grad profesional debutant2019/04/22
HCL 8/2019privind aprobarea insusirii inventarului care alcatuieste patrimoniul comunei Ulmu pe anul 20182019/04/22
HCL 7/2019privind aprobarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20192019/04/22
HCL 6/2019privind aprobarea transferului excedentului anilor precedenti din bugetul autofinantatelor in bugetul local pentru finantarea sectiunii dezvoltare2019/04/22
HCL 5/2019privind alegerea viceprimarului2019/04/22
HCL 4/2019privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI), a devizului general precum si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei: „Consolidare si reabilitare pod in localitatea Jugureanu, comuna Ulmu, jud. Braila”2019/01/30
HCL 3/2019privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI), a devizului general precum si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei: „Reabilitare si modernizare strazile Morilor, Livezilor, Primaverii si Rasaritului in comuna Ulmu, jud. Braila”2019/01/30
HCL 2/2019privind stabilirea salariilor de baza incepand cu data de 01 ianuarie 2019 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulmu2019/01/30
HCL 1/2019privind atribuirea denumirii Scolii Generale Ulmu „General Stan Poetas”2019/01/30
HCL 28/2018privind prelungirea valabilitatii PUG al comunei Ulmu, jud. Braila si a Regulamentului Local de Urbanism, pana la data aprobarii noului PUG si a Regulamentului local de urbanism aferent, dar nu mai mult de 31 decembrie 20232018/12/18
HCL 27/2018privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20192018/12/18
HCL 26/2018privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20182018/12/18
HCL 25/2018privind infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Ulmu, cu satele Ulmu si Jugureanu, jud. Braila2018/11/16
HCL 24/2018privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant al Comunei Ulmu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercominitara „ECO DUNAREA” Braila2018/11/16
HCL 23/2018privind insusirea inventarului bunurilor ce apartin sistemului public de alimentare cu apa, aprobarea apartenentei la domeniul public al Comunei Ulmu a bunurilor de retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei a unor bunuri in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora2018/11/16
HCL 22/2018privind modificarea si completarea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ulmu2018/11/16
HCL 21/2018privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 2018 si a validarii Dispozitiei Primarului comunei Ulmu nr. 278/26.09.20182018/11/16
HCL 20/2018privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Anghel Petrica2018/11/05
HCL 19/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobarea actualizarii cofinantarii investitiei „REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE IN COMUNA ULMU, JUD. BRAILA” ca urmare a finalizarii tuturor procedurilor de achizitie publica2018/07/27
HCL 18/2018privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20182018/07/27
HCL 17/2018privind aprobarea Actului Aditional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 670 din 10.09.20092018/07/27
HCL 16/2018privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire depozit cereale, birouri si imprejmuire” generat de imobilul situat in comunaUlmu, extravilan, in T24/1/2, P11-122018/05/23
HCL 15/2018privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta in anul 2018, la comuna Ulmu, jud. Braila2018/05/23
HCL 14/2018privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20182018/05/23
HCL 13/2018privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Turtoiu Mihail si vacantarea postului de viceprimar al comunei Ulmu2018/05/23
HCL 12/2018privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a suprafetelor de teren cu destinatia de pasune (pajisti), aflate in propietatea privata a comunei Ulmu, jud. Buzau, a regulamentului procedurii de licitatie, a Caietului de sarcini, precum si a modelului de contract de inchiriere, intocmit in acest sens2018/03/13
HCL 11/2018privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Ulmu, jud. Braila2018/03/13
HCL 10/2018privind aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul local Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: „Realizare parc in localitatea Ulmu, comuna Ulmu, jud. Braila”2018/03/13
HCL 9/2018privind aprobarea modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ulmu, in vederea realizarii investitiei, respectiv „Modernizare teren de sport, localitatea Ulmu, comuna Ulmu, jud. Braila” precum si detalirea pozitiilor globale nr. 26 si nr. 35 din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ulmu2018/02/23
HCL 8/2018privind avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – si a Anexelor –  parte integranta – aprobat prin Hotararea nr. 3 din 21.03.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei Actualizate a Regulamentului2018/02/23
HCL 7/2018privind instrumentarea proiectului „REALIZARE PARC IN LOCALITATEA ULMU,COMUNA ULMU JUD. BRAILA” si aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF), a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei2018/02/23
HCL 6/2018privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20182018/02/23
HCL 5/2018privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 20182018/02/13
HCL 4/2018privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului si a serviciilor de specialitate din subordinea  Consiliului local pe anul 20182018/02/13
HCL 3/2018privind aprobarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20182018/02/13
HCL 2/2018privind stabilirea salariilor de baza incepand cu data de 01 ianuarie 2018 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulmu2018/01/31
HCL 1/2018privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 2017 si a validarii Dispozitiei Primarului comunei Ulmu nr. 434/20.12.20172018/01/31
HCL 43/2017privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare de invatamant in UAT Ulmu, jud. Braila pentru anul scolar 2018-20192017/12/18
HCL 42/2017privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20182017/12/18
HCL 41/2017privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20172017/12/18
HCL 40/2017privind aprobarea Actului Aditional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 670 din 10.09.20092017/11/28
HCL 39/2017privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20172017/11/28
HCL 38/2017privind aprobarea Acordului de Furnizare privind conditiile si parametrii cantitativi si calitativi ai Serviciului de alimentare cu apa la bransamentul utilizatorilor din aria delegata  – UAT comuna Ulmu2017/11/20
HCL 37/2017privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant al Comunei Ulmu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercominitara „ECO DUNAREA” Braila2017/11/20
HCL 36/2017privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta de asistenta si/sau de reprezentare a institutiei primarului comunei Ulmu si a Consiliului local Ulmu, jud. Braila2017/11/20
HCL 35/2017privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20172017/11/20
HCL 34/2017privind aprobarea achizitiei  unui utilaj specializat  pentru intretinerea domeniului  public si privat al comunei Ulmu, jud. Braila2017/10/25
HCL 33/2017privind instrumentarea proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE IN COMUNA ULMU JUD. BRAILA” si aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii (DALI), a devizului general aferent investitiei precum si a cofinantarii proiectului2017/10/25
HCL 32/2017privind aprobarea revizuirii HCL nr. 28/09.09.2014 a Consiliului local al comunei Ulmu privind aprobarea contributiei de 1% pentru cofinantarea de catre UAT comuna Ulmu a proiectului „Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicariei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020”2017/10/16
HCL 31/2017privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si a Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de programare 2014-2020 – actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional  de Dezvoltare  a Infrastructurii  de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014-20102017/10/16
HCL 30/2017privind instrumentarea proiectului „EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL IN COMUNA ULMU JUD. BRAILA” si aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF), a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici aferent investitiei2017/10/16
HCL 29/2017privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant al Comunei Ulmu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercominitara „ECO DUNAREA” Braila2017/09/28
HCL 28/2017privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20172017/09/28
HCL 27/2017Pozitie anulata2017/09/04
HCL 26/2017privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru obiectivul „Realizare Parc in localitatea Ulmu, com. Ulmu, jud. Braila” in comuna Ulmu – intravilan, Tarla 27, Parcela 1190/1, jud. Braila, beneficiar Comuna Ulmu, conform proiectului intocmit de SC OPPIDIUM STUDIO SRL2017/09/04
HCL 25/2017privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20172017/09/04
HCL 24/2017privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare, a functiilor si a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual – familia ocupationala „Administratie” din cadrul Primariei comunei Ulmu, jud. Braila precum si pentru stabilirea indemnizatiei consilierilor locali2017/07/31
HCL 23/2017privind aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul local Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: „Realizare parc in localitatea Ulmu, comuna Ulmu, jud. Braila”2017/07/31
HCL 22/2017privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta si a prestatiilor financiare exceptionale, familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate deosebite si a metodologiei de acordare a acestora2017/07/31
HCL 21/2017privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 20172017/07/31
HCL 20/2017privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Dumitrascu Vasilica2017/07/31
HCL 19/2017privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Poparlan Marin2017/07/31
HCL 18/2017privind aprobarea rectificari bugetului Consiliul local Ulmu pe anul 20172017/05/16
HCL 17/2017privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Ulmu, cu un bun imobil – teren intravilan2017/05/16
HCL 16/2017privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta in anul 2017, la comuna Ulmu, jud. Braila2017/05/16
HCL 15/2017privind aprobarea Planului privind analiza si acoperire a riscurilor din comuna Ulmu pe anul 20172017/05/16
HCL 14/2017privind aprobarea asocierii Comunei Ulmu, prin Consiliul local Ulmu cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: „Reabilitare Sistem de Iluminat Public in localitatea Ulmu”2017/05/16
HCL 13/2017privind instrumentarea proiectului „REALIZARE PARC IN LOCALITATEA ULMU, COMUNA ULMU, JUD. BRAILA” si aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF), a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei.2017/05/16
HCL 12/2017privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei David Daniela2017/05/16
HCL 11/2017privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Turcu Dragut2017/05/16
HCL 10/2017privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dota Cristinel2017/05/16
HCL 9/2017privind aprobarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 20172017/03/19
HCL 8/2017privind aprobarea Actului Aditional nr. 2/2017 cu privire la modificarea Documentului de pozitie si avizarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitatilor pentru colectare si transport a deseurilor municipale in Judetul Braila si activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management …2017/03/10
HCL 7/2017privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant al Comunei Ulmu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercominitara „ECO DUNAREA” Braila2017/03/10
HCL 6/2017privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Ulmu, pentru a vota, in calitate de reprezentatn al Comunei Ulmu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercominitara „ECO DUNAREA” Braila, cotizatia membrilor asociati2017/03/10
HCL 5/2017privind instrumentarea proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE IN COMUNA ULMU, JUD. BRAILA” si aprobarea devizului general aferent investitiei precum si a cofinantarii proiectului.2017/03/10
HCL 4/2017privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Mocanu Marian Cristian2017/03/10
HCL 3/2017privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare de invatamant in UAT Ulmu, jud. Braila pentru anul scolar 2017-20182017/01/30
HCL 2/2017privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20172017/01/30
HCL 1/2017privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 2016 si validarea Dispozitiei Primarului Comunei Ulmu nr. 552/23.12.20162017/01/30
HCL 38/2016privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20162016/12/07
HCL 37/2016privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 2016 si validarii Dispozitiei primarului comunei Ulmu nr.515/17.11.20162016/12/07
HCL 36/2016privind avizarea modificarii si a formei Actualizate a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, cu anexele parte integranta2016/11/10
HCL 35/2016privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ulmu, in calitate de reprezentant legal al comunei Ulmu, in Adunara Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Dunarea” Braila2016/11/10
HCL 34/2016privind validarea mandatului de consilier al d-lui Banica Vasile2016/10/14
HCL 33/2016privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive „AS Ulmu”, pentru activitatea sportiva desfasurata de catre echipa de fotbal, in anul competitional 2016-20172016/10/14
HCL 32/2016privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20162016/10/14
HCL 31/2016privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 2016 si validarii Dispozitiei primarului comunei Ulmu nr.414/29.09.20162016/10/14
HCL 30/2016privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 2016 si validarii Dispozitiei primarului comunei Ulmu nr.373/30.08.20162016/10/14
HCL 29/2016privind prelungirea duratei Contractului de Concesiune nr. 390/287/17.06.2013 avand ca obiect „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din jud. Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”2016/08/05
HCL 28/2016privind desemnarea reprezentatilor comunei Ulmu in Adunarea Generala a Asociatiei ADI „ECO DUNAREA” Braila, aprobarea Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei si acordarea uni mandat special reprezentantului comunei Ulmu pentru a vota si semna Actele Aditionale prin care se modifica Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei, in numele si pe seama UAT Comuna Ulmu2016/08/05
HCL 27/2016privind acordarea unui mandat special reprezentantului membrului asociat – UAT comuna Ulmu, prin Consiliul local, in Adunara Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila2016/08/05
HCL 26/2016privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul II pe anul 20162016/08/05
HCL 25/2016privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20162016/08/05
HCL 24/2016privind alegerea comisiilor de specialitate2016/06/30
HCL 22/2016privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local2016/06/30
HCL 21/2016privind declararea Consiliului local al comunei Umu legal constituit2016/06/30
HCL 20/2016privind validarea alegerii consilierilor in Consiliul local al comunei Ulmu2016/06/30
HCL 19/2016privind alegerea comisiei de validare2016/06/30
HCL 23/2016privind alegerea viceprimarului2016/06/23
HCL 18/2016privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I pe anul 20162016/05/31
HCL 17/2016privind indreptarea unei erori materiale survenite in continutul Anexei I al HCL nr.40/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 20162016/05/31
HCL 16/2016privind stabilirea cuantumului pentru asigurarea alocatiei zilnice de hrana, rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte, incaltaminte, pentru copii si tinerii cu cerinte educationale speciale, scolarizati in unitatile de invatamant de masa din comuna Ulmu, jud. Braila2016/05/31
HCL 15/2016privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20162016/05/31
HCL 14/2016privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ulmu, cu investitia realizata in colaborare cu Consiliul judetean Braila, respectiv „Modernizare strazi comunale: strada Unirii, localitatea Ulmu, comuna Ulmu, jud. Braila” precum si corectarea detaliilor unor lungimi de strazi aferente pozitiilor nr. 37 si nr. 38 din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ulmu2016/04/27
HCL 13/2016privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii (DALI), a devizului general precum si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei: „Asfaltare drum comunal DC28 km 0+000 – km 0+800 sat Jugureanu, localitatea Ulmu, comuna Ulmu, jud. Braila”2016/04/27
HCL 12/2016privind aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul local Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: „Reablitare drum comunal DC29 km 1+050 – km 7+850 intre localitatile Ulmu si Pribeagu”2016/04/27
HCL 11/2016privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Ulmu pe anul 20162016/04/27
HCL 10/2016privind aprobarea cotei lunare de benzina pentru autoturismul Dacia Logan – BR03ULM si decontarea cheltuielilor privind consumul cu piese de schimb si consumul de carburant in functie de evenimentele existente pentru autoutilitarele bulduexcavator TEREX Tractor U650 -BR01XSP si autospeciala PSI Roman – BR93SNP din dotarea Primariei comunei Ulmu, jud. Braila2016/04/27
HCL 9/2016privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20162016/04/27
HCL 8/2016privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta in anul 2016, la comuna Ulmu, jud. Braila2016/03/03
HCL 7/2016privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20162016/03/03
HCL 6/2016privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Ulmu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO Dunarea Braila”2016/02/02
HCL 5/2016privind prelungirea valabilitatii PUG al comunei Ulmu, jud. Braila si a Regulamentului Local de Urbanism, pana la data aprobarii noului PUG si a Regulamentului local de urbanism aferent, dar nu mai mult de 30 decembrie 20182016/02/02
HCL 4/2016privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 20162016/02/02
HCL 3/2016privind aprobarea taxei de habitat si stabilirea termenului de plata a taxei de habitat2016/02/02
HCL 2/2016privind stabilirea modului de exploatare a pasunilor si organizarea pasunatului in anul 20162016/02/02
HCL 1/2016privind aprobarea bugetului Consiliului local Ulmu pe anul 20162016/02/02

 

Arhivă

Comments are closed.