Informatii de interes public conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice:
Secretar comuna BEJGU DANIEL
Telefon:0239.638.171
Temei Legal : Legea 544/2001 – Detalii

In conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public – fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

b)
Structura organizatorica
– Atributiile departamentelor
– Programul de functionare
– Programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice
Primar – Iconaru Marian
Viceprimar – Turtoi Mihail

Functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice:
Secretar comuna – Bejgu Daniel

d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet

e) Sursele financiare

f) Programele si strategiile proprii

g) Lista cuprinzand documentele de interes public

h) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii:

Hotărâri de consiliu

i) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:
a) conform art. 32 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 aprobate prin Hotararea de Guvern 123/2002 In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia
b) conform art. 22 din Legea nr. 544/2001 si art. 36 alin. 1 din Normele Metodologice sus-mentionate, Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

Model cerere conform Legii 544/2001
Modele reclamatii administrative
Model reclamatie administrativa 1
Model reclamatie administrativa 2

Exceptii :
In conformitate cu prevederile art. 12 alin. 1 din Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor. „

Comments are closed.