HCL 23/2019

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general si indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei precum si implementarea proiectului „Amenajare teren de joc multifunctional in loc. Ulmu, com. Ulmu, jud. Braila”

HCL 22/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati precum si mentinerea cofinantarii investitiei „REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE IN COMUNA ULMU, JUD. BRAILA” ca urmare a prevederilor OUG 114/2018 incepand cu 01.01.2019 si a instructiunii ANAP nr.1/2019

HCL 21/2019

privind avizarea documentelor necesare desemnarii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de concesiune „Delegarea gestiunii serviciului de transport deseuri menajere de la puncte de colectare din jud. Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”, mandatarea Primarului pentru a vota documentatia si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului

HCL 20/2019

privind avizarea Propunerii de modificare si completare la – Partea comuna – a Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotararea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei

HCL 19/2019

privind aprobarea Actului Aditional nr. 16 – avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea comuna –  din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 670 din 10.09.2009 – Modificat si completat Iulie 2018

HCL 18/2019

privind avizarea modificarii si a formei actualizate, a unor Anexe la Caietele de Sarcini ale activitatii de captare a apei brute, de transport a apei brute, de tratare a apei brute, de inmagazinare a apei potabile si de distributie a apei potabile in Aria Delegata – UAT comuna Ulmu